Velm_005.jpg

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Privacy verklaring gericht aan de personen die zich inschrijven via de online inschrijvingsformulier :

De verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) gebeurt door Kasteel van Velm vzw. De verwerking is onderworpen aan de Belgische wetgeving, meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten en vanaf 25 mei 2018 aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “ de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de verwerking :

Kasteel van Velm  vzw
Adres: Halleweg 32, 3806   Velm
Ondernemingsnummer: 0442.253.286
Tél : 011 68 82 60
Email : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Data Protection Officer : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Tot wie is deze privacy verklaring gericht :

Deze privacy verklaring richt zich tot de personen die zich inschrijven via de online inschrijvingsformulier.

Categorieën van verwerkte gegevens :

Afhankelijk van wat u ons hebt meegedeeld, kunnen wij de volgende categorieën van gegevens verwerken :

Natuurlijke personen

    Naam, voornaam
    Geslacht
    Adres
    Telefoonnummer vast en/of mobiel
    E-mail
    etc

Rechtspersonen

Bovenop de hierboven vermelde gegevens, slaan wij volgende informatie op :

    Bedrijfsnaam
    Adres
    Ondernemingsnummer


Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond :

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

Om uw vragen te beantwoorden via onze website of via elk ander kanaal.

U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken door ons te contacteren via de procedure uiteengezet in de rubriek « uw rechten uitoefenen ».

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstellingen:

Rechtsgrond: artikelen VI.111 tot 115 Wetboek van Economisch recht (of artikelen XIV.78 tot 82 indien u een vrij beroep uitoefent) en Koninklijk Besluit van 12 mei 2015 besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht

Voor het beheer van uw inschrijving op een stage via de online inschrijvingsformulier

Wanneer wij over een gerechtvaardigd belang beschikken. Bepaalde verwerkingen van uw gegevens zijn immers noodzakelijk voor de realisatie van onze activiteiten (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving). In dergelijk geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- Om onze website of onze mobile apps aan te passen naargelang de voorkeuren van onze bezoekers
- Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden, voor het beheer van geschillen en juridische procedures
- Om analyses uit te voeren en statistieken op te maken

Overdracht van uw gegevens aan derden :

Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen in de volgende gevallen :

Aan onze verwerkers : voor de uitvoering van prestaties in onze naam en voor onze rekening en enkel volgens onze instructies.


Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie :
Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

Bewaringstermijn van uw gegevens :
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden uw gegevens voor onbepaalde duur in onze database opgeslagen. Indien u uit de lijst verwijderd wenst te worden, volstaat het om ons hierover in te lichten.

Elk nummer dat niet meer in gebruik is wordt uit de lijst verwijderd.

Beveiliging van uw gegevens :

Wij nemen de geschikte en nodige technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw privacy, en in het bijzonder om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van de gegevens te verhinderen.

Onze personeelsleden die toegang hebben tot persoonsgegevens worden opgeleid om om te gaan met gegevens die bij wet beschermd zijn en enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen :

Uw recht op toegang en verbetering
U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand.
U hebt eveneens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht op verzet
U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

Uw recht om vergeten te worden
U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet.

Uw recht op beperking van de verwerking
In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval dragen wij uw gegevens over aan de bestemmeling die door u wordt aangeduid.

Uitoefening van uw rechten :
U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres:

Kasteel van Velm vzw
Halleweg 32
3806  Velm

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, wordt uw aanvraag verwerkt binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer via volgend e-mail adres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.   of schriftelijk via volgend adres:

Kasteel van Velm vzw
Halleweg 32
3806  Velm

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.